Postup pri žiadosti o zaradenie do domácej ošetrovateľskej agentúry:

1. Na telefónnych číslach agentúry, alebo prostredníctvom e-mailu, nám zašlite základné údaje o pacientovi:

  • meno a priezvisko klienta,
  • adresa bydliska (poschodie),
  • diagnóza, resp. aktuálny ošetrovateľský problém klienta,
  • kontaktné telefónne číslo.

2. K pacientovi domov príde naša sestra, aby zhodnotila jeho zdravotný stav. Budete potrebovať:

  • kópiu prepúšťacej správy,
  • kópiu preukazu poistenca,
  • kópie ďalších lekárskych správ za posledné 3 mesiace.

3. Vyplnia sa všetky potrebné tlačivá, ktoré potvrdí všeobecný lekár a pošlú sa do zdravotnej poisťovne. Po získaní súhlasu zdravotnou poisťovňou klienta bude zahájená domáca ošetrovateľská starostlivosť pridelenou sestrou.

Praktické upozornenia:

  • Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, predpisuje klientovi jeho všeobecný lekár. 
  • V prípade potreby podania infúzie je nevyhnutné mať potvrdené tlačivo Poverenie na vnútrožilovú aplikáciu.